1. Wymień 2 zalecenia główne i 4 zalecenia pomocnicze zdrowej pracy przy komputerze.

Zalecenia główne:

Zalecenia pomocnicze:

2. Wymień i opisz poziomy zarządzania.

Poziom strategiczny obejmuje formułowanie misji organizacji i jej konkretyzowanie oraz realizację w przyjętej strategii zarządzania.

Poziom operacyjny polega na bieżącym (codziennym) wskazywaniu i wykonywaniu zadań przez poszczególne stanowiska, komórki i jednostki organizacyjne.

3. Kiedy czynnik ma charakter strategiczny?

Dany czynnik ma charakter strategiczny dla przedsiębiorstwa, jeżeli oddziałuje na nie w sposób trwały, zdecydowany i na wiele lat, bądź decyduje o pomyślności (powodzeniu) przedsięwzięcia (projektu), np. pogoda na festynie juwenaliowym.

4. Podaj wybrane 5 kryteriów wyboru celów.

Kryteria wyboru celów:

5. Podaj wybrane 2 sposoby formułowania misji i wybrane 2 cechy misji firmy.

Sposoby formułowania misji:

Cechy misji:

6. Wymień i opisz wybrane 3 formy szczególne kontroli.

Formy szczególne kontroli:

7. Wymień i opisz wybranych 5 funkcji kontroli.

Funkcje kontroli:

8. Wymień i opisz 4 podstawowe kryteria kontroli.

Kryteria kontroli:

9. Wymień i opisz kierunki podejmowania decyzji.

Kierunki podejmowania decyzji:

Wybór optymalny jest możliwy, gdy zakres informacji i liczba wariantów jest ograniczona, a rozwiązanie problemu daje się ustalić w sposób matematyczny. Jeśli natomiast zakres informacji i liczba możliwych wariantów wyboru jest duża, a także trudno jest je przedstawić w sposób matematyczny, o podjęta decyzja może być tylko zadowalająca.

10. Wymień i opisz warianty ekonomizacji działań.

Warianty ekonomizacji: